"Δια-κείμενα"

Print

Επιστημονικό περιοδικό συγκριτικής γραμματολογίας. Δημοσιεύεται έως και δύο φορές το χρόνο στο διαδίκτυο και η πρόσβασή του είναι ελεύθερη και δωρεάν.